Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα (1) ένας υποψήφιος είναι επιτυχών και δύο (2) επιλαχόντες. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες της δοµής. Ο πίνακας έχει ισχύει 1 έτος. Τυχόν ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού µπορούν να υποβληθούν στον φορέα διενέργειας του διαγωνισµού εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσιοποίησή τους (έως την 16:00 της τελευταίας ηµέρας). Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον/ην ενιστάµενο/η εντός 3 ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος µε την περισσότερη προυπηρεσία

Η δηµοσιοποίηση της βαθµολογίας των υποψηφίων αφορά µόνο τη συνολική και όχι την επιµέρους βαθµολογία λόγω ύπαρξης κοινωνικών κριτηρίων, προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όσων συµµετέχουν στην προκήρυξη. Ο/Η αιτών/ ούσα έχει δικαίωµα πρόσβασης και ενηµέρωσης σχετικά µε την επιµέρους βαθµολόγησή του.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ